Klauzula informacyjna i informacja o cookies

Traktując jako priorytet bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych za pomocą serwisu eido.pl dbamy aby wszystkie nasze działania pozostawały w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO. Wypełniając obowiązki informacyjne, dla zachowania transparentności i zrozumiałości stosowanych przez nas zasad ochrony Państwa danych osobowych, informujemy, że:

Informacje o Administratorze:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pomocą serwisu eido.pl jest FPD sp. z o. o., ul. Żurawia 5, 25-653 Kielce; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach - X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS - 0000339502; NIP:6572837794, REGON:26033566700000

Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e- mail: rodo@fpd.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

 1. Dane przekazywane nam bezpośrednio przez Państwa poprzez wypełnienie formularza “poproś o ofertę” - niezbędne do przesłania spersonalizowanej oferty na prowadzenie obsługi księgowej.
 2. Dane przekazywane nam bezpośrednio przez Państwa w treści przesłanego zapytania poprzez wypełnienie formularza w zakładce “kontakt”.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

Podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu:

 1. Przedstawienia Państwu oferty na prowadzenie obsługi księgowej;
 2. Udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie;
 3. w celu ochrony przed roszczeniami - przechowywanie logów systemowych potwierdzających żądanie przedstawienia oferty.

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy - wypełnienie formularza w celu uzyskania oferty oraz uzasadniony interes Administratora - ochrona przed roszczeniami (Podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO).

Czy udostępniamy zebrane dane osobowe podmiotom trzecim?

Państwa dane osobowe nie są przekazywane ani udostępniane stronom trzecim. Okoliczność ta nie wpływa na obowiązki Administratora wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Powierzenie przetwarzania

Do państwa danych mogą mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora. Np. firma informatyczna, podmiot obsługujący zebranie i przesłanie danych z formularza, operator poczty elektronicznej. Korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje odpowiedniej ochrony danych osobowych.

Czy przekazujemy zebrane dane do państw trzecich?

Nie przekazujemy żadnych danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Jakie prawa przysługują właścicielom zebranych przez nas danych osobowych?

Osoba, której dane dotyczą uprawniona jest do żądania:

 1. dostępu do danych, które jej dotyczą;
 2. sprostowania danych, które jej dotyczą;
 3. usunięcia danych, które jej dotyczą
 4. ograniczenia przetwarzania danych, które jej dotyczą
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych
 6. przeniesienia danych osobowych

Ponadto, w przypadku w którym przetwarzanie przez Administratora odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez właściciela danych osobowych, osobie tej przysługuje prawo cofnięcia zgody (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które odbywało się przed jej wycofaniem).

Osoba, której dane dotyczą, uprawniona jest do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Czy wykorzystujemy pliki cookies?

Pliki cookies wykorzystywane w naszym serwisie mogą zawierać dane osobowe w postaci numeru IP, których jednak z uwagi na wykorzystanie zanonimizowane Administrator nie zapisuje i nie przechowuje. Prosimy o zapoznanie się z polityką plików cookies dostępną tutaj.

Jak długo przechowujemy zebrane dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane i dopóki mamy do tego podstawę prawną. Jeżeli:

 • nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu 6 miesięcy od złożenia oferty.
 • wyrażą Państwo sprzeciw wobec dalszego przetwarzania.
 • wycofają Państwo prośbę o przedstawienie oferty.

Dane są usuwane przez Administratora niezwłocznie po wygaśnięciu celu, w jakim zostały zebrane. W przypadku gdy dane są niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub ochrony przed nimi, okres przetwarzania może zostać przedłużony. Po upływie okresu przedawnienia roszczeń dane zostaną usunięte.

Czy profilujemy dane osobowe?

Nie. Dane osobowe nie są przez nas profilowane. Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany.

Czy podanie danych jest konieczne?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne ale ich niepodanie uniemożliwi przedstawienie oferty o którą Państwo występują.